A PROCREO nem elsősorban tanácsadással foglalkozik, hiszen egyrészt nagyon sok, más professzionális tanácsadó közül válogathatnak a hazai vállalatok. A Procreo iroda - ha szükséges - el is végzi a feladatokat, ez különbözteti meg a tanácsadástól. Előnye továbbá az, hogy rendszereket épít, így a HR menedzsment egy kézben marad, nem kell a különböző - mégis egy rendszer részét képező - projektfeladatokra különböző cégeket megbízni. (munkakörtervezés, kiválasztás, tréning, szervezetfejlesztés, kompenzáció stb) Másrészt úgy tűnik nagyobb az igény arra, hogy a kis és középvállalkozások növekedésükből adódó problémákra olyan megoldásokhoz férjenek hozzá, ami költségkímélő, azaz nem szeretnének szakembert, specialistát alkalmazni egy-egy szerepkörre, mivel nem engedhetik meg maguknak. A feladatok nagy része ráadásul projekt jellegű, fel kell építeni olyan rendszereket, amelyeket már működtetni nem igényel magas szintű professzionalizmust., procreo, pro, creo, frontside, Személyzetfejlesztési, Tanácsadó, Iroda, Procreo Személyzetfejlesztési és Tanácsadó Irodavisualtechnic , fsvt, HR outsourcing, HR projektek, Műhelymunkák, HR tanácsadás, Munkakörtervezés, Kiválasztás, Teljesítménymenedzsment, Ösztönzésmenedzsment, Hatékonyságjavítás, HQM, Tréning & Szervezetfejlesztés, Vállalati egészségmegőrző Program, Stressz menedzsment, HQM, Dobák Orsolya
  
TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
SZERVEZETFEJLESZTÉS
Üzleti folyamatok újratervezése
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
Stratégiai tervező tréningek
Teljesítményértékelési rendszer
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
"Nem a hajdani események, hanem a maiak alapján kell ítélnünk…"
"Ami különböző, az valaminek az alapján különböző valamitől, tehát lennie kell valami azonosnak,
amelyre vonatkoztatva beszélhetünk különbözőségről"
Arisztothelész


A program alapvetően három - és a tel- jes folyamat kidolgozását tartalmazó ki-egészítő HR szolgáltatások modulból áll:

1. Tervező tréning - workshop (2 nap)

2. Célok kitűzése
, a bevezetendő teljesít- ményértékelési rendszer bemutatása a vezetés minden szintjén, tréning + work- shop (2 nap)

3. A Teljesítményértékelő beszélgetés lefolytatása, kész- ségfejlesztő tréning (2 nap)

4. Kiegészítő HR szolgáltatások


Tervező, problémafeltáró workshop - tréning

Az első tréning-műhelymunka alkalmával a teljesítmény- értékelésben résztvevő vezetők, (illetve kislétszámú szerve-zetekben a teljes munkavállalói kör) azonosítják azokat a szervezeti értékeket, és elvárt magatartásformákat, ame- lyek a szervezet sikeres működésének a feltételei.
Ez az alapja a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásá- nak. A döntéshozó vezetők, iletve a rendszer kidolgozásába bevont munkatársak a két nap alatt a teljesítményértékelési rendszer elemeit, tényezőit és folyamatát alakítják ki, moderátor-tréner segítségével.
A kétnapos közös munkát megelőzi egy interjú, illetve interjúsorozat, ahol a szervezetfejlesztő tréner megismerke- dik a vállalattal, stratégiai céljaival, és a teljesítményértéke- lési rendszer lehetőségeivel, korlátaival.
A kétnapos munka után az eredményekről, döntésekről, alternatívákról és lehetőségekről a megrendelő egy elem- zést kap, majd megállapodnak az együttműködés további formáiról.


Célok kitűzése, a bevezetendő teljesítményértékelési rend- szer bemutatása (tréning + workshop)


A másfél napos tréning során a vezetői csapat minden szintje megismerkedik a bevezetendő teljesítményértékelési rendszerrel, felépítésével és folyamatával.
A vezetők további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, sőt, módosításra is lehetőség van a rendszer bevezetésének ebben a szakaszában.
A vezetők a tréning végére képesek lesznek a beosztottjaik számára célokat kitűzni, és lefolytatni egy célegyeztető, célkitűző, karriertervező beszélgetést.
A résztvevők megismerik a teljesítményértékelési folyamat operatív részét. A tréning egy része workshop, azaz a hangsúly a problémamegoldáson van, egy része tréning, azaz a fókuszban a tanulási folyamat áll.
A Teljesítményértékelő beszélgetés lefolytatása (készség- fejlesztő tréning)

A tréning során a már elkészült eszközrendszer és eljárás ismeretében gyakorlati képzést kapnak a résztvevők, hogy hogyan kell egy teljesítményértékelő beszélgetést lefoly- tatni.
A rendszer jólműködésének alapfeltétele, hogy mindenki ugyanazt értse azon, hogy 4 vagy 2.
A vezetőknek ismerniük kell a beszélgetés levezetésének fortélyait és azt is, hogy egy ilyen jellegű beszélgetés milyen hatást válthat ki a beosztott munkatársakból.

A tréning végére a résztvevők képesek lesznek arra, hogy a teljesítményértékelő beszélgetés során
•  Motiválják, és mozgósítsák munkatársaikat,
•  A teljesítményt a lehetőségekhez mérten objektíven érté- keljék, mégis a személyes fejlődés, és a munka-attitűd is az értékelés része legyen
•  Kezeljék a kifogásokat, és érzelemkitöréseket
•  Összekapcsolják a teljesítményértékelési rendszert a kép- zési és karriertervezési rendszerrel
•  Megtanulják, hogy hogyan kezeljék a tartósan illetve az átmenetileg alacsony vagy elfogadhatatlan teljesítményt nyújtó munkatársakat.


Kiegészítő HR szolgáltatások

A PROCREO Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Iroda a Teljesítményértékelési rendszer teljes folyamatának koordinálását is vállalja, ahol a csomag, az igények függvényében tartalmazhatja a következőket:
•    Szervezeti diagnózis készítése, dokumentumelemzésen és interjúkon keresztül
•  Tréningmodulok levezetése
•  Javaslatok kidolgozása, majd prezentálása a vezetői team részére
•  A teljesítményértékelési folyamat, felelősségi kör kidolgozása, ütemterv készítése
•  Az eszközrendszer elkészítése
•  Eljárás kidolgozása
•  Belső kommunikációs anyagok elkészítése
•  Dolgozói Fórum szervezése
•  Munkavállalói tájékoztató anyag készítése
•  Részvétel a Munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztető tárgyaláson
•  Alacsony teljesítményt nyújtó munkavállalókkal szemben alkalmazott eljárás kidolgozása
•  Javaslattétel a kompenzációs rendszerrel történő kapcsolat formájára
•  Emlékeztető és tréning visszajelzés készítése a vezetői team részére
•  Tesztelés
•  Korrekciók
•  Utánkövetés, coaching© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap