TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK

A hatékonyan teljesítő csapat, csapatépítés - másképpen
„Egyesített erejükkel még gyöngék is erősek”
(Homérosz)

Hagyományosan, az emberek csapat- építésről beszélnek, és megpróbálnak a csoportok dinamikájára az építőiparból metaforát keresni.
Azonban a teamek nem igazán úgy épül- nek, mint ahogyan egy ház, vagy egy híd épül.
A csapatok fejlődnek, megérnek, változ- nak és tökéletesednek, mint ahogyan az előadóművészek, vagy a színészek, vagy mint maga a darab, amit eljátszanak.

A Tréning fő célkitűzései:
A csoportfolyamatok elindítása, felgyorsítása, a szükséges információ megosztásával, a csoportdinamika moderá- lásával.

A Tréning felépítése:
A Team-építő tréningek tematikája attól függ, hogy hol tart a csoport. Ezért a tréning felépítésénél elengedhetetlenek az interjúk, ahol ezt a csoport-érettségi szintet mérjük fel.
A tréning során a hagyományos csapatépítési folyamat kö- vetése mellett a következő kérdésekre keressük a választ:

Orientáció: Hol vagyok? Miért vagyok itt?
Elvárások, cégismeret, keretek.

Bizalomépítés: Ki vagy Te? (ki vagyok én?)
Ismerkedés. Képességek, tudás, tapasztalatok, kompeten- ciák, személyes tulajdonságok.

Célok és szerepek tisztázása: Mit csinálunk? Miért ?
Szerepkiválasztás, jövőkép, közös célmeghatározás, felada- tok meghatározása, prioritások

Elköteleződés: Hogyan fogjuk megcsinálni?
Döntéshozatal, stratégiaalkotás, erőforrás-elosztás

Teljesítés: Ki mit csinál, mikor és hol?
Részletes akció és folyamattervezés, szabályok létrehozása, elfogadása

Megújulás: Miért folytassuk? Mi a jövő? Van értelme?


Fenti teljes folyamat moderálásához 5 nap szükséges, ezt a hosszabb időt igénybe vevő műhelymunkák indokolják, ahol a csoport feladata a jövőkép felrajzolása, a csoport- értékek meghatározása, és az értékeknek megfelelő visel- kedési elvárások megfogalmazása is.

4-5 nap javasolt újonnan alakuló csoportoknál, vezetői illetve projekt team létrehozásánál, építésénél.
Már hosszabb ideje együtt dolgozó csoportok esetében 2-3 nap javasolt.

A tréning időtartama alatt a játékos, mozgásos gyakorlatok, és a kognitív szintű műhelymunkák időben váltakoznak, ezzel akadályozzuk meg a résztvevők kifáradását.

A tréningen a csapatépítő játékos gyakorlatok, esti moderált együttlétek a közös élményszerzést szolgálják, amelyek a spontán kapcsolatok erősödését, az informális kommunikációs háló kiterjesztését (nyitott kommunikáció) segítik elő.

Részletek vissza...

Vezetői illetve funkciók közötti team-építő, és együttműködést fejlesztő tréning
„A részek természetével
összhangban van az egészé.” (Basilius)

Egy vállalaton belül a szervezeti teljesít- mény nagymértékben függ attól is, hogy a munkatársak között milyen a kapcsolat, és az együttműködés, a munkacsoport tagjai mennyire fogadják el egymás munkastílusát illetve személyiségéhez kötődő tulajdonságait.

Az együttműködés nagymértékben nö- velhető akkor, ha a munkacsoportban dolgozó kollégák felismerik a különbözőségekben rejlő lehetőségeket, a „több szem nemcsak többet lát, de más szemszögből lát” elv érvé- nyesülését a gyakorlatban, és az egymás különböző szemé- lyiségjegyeiből adódó szerepmegosztást érvényesíteni is képesek a mindennapi együttműködés során. Ennek a hatékonyság növelését célzó együttműködésnek az alapja egymás megismerése, és elfogadása, az erősségek és fejlesztendő területek feltárása, a vezetői és csapatszerepek meghatározása, és az erősségekre épülő szerepvállalás támogatása.

Az együttműködés akkor lehet tartós, ha a „diagnózist” követően a csoporttagok készségeket szerezzenek az együttműködés, a kommunikáció „mikéntjéről” is, amelynek alapja az asszertív és minden résztvevő részéről nyílt kom- munikáció valamint az egyéni és csoportérdekek összehan- golására való törekvés.

A tréning során a résztvevők saját élményt szereznek az együttműködés előnyeiről, hogy szemléletük, készségeik jobban lehetővé tegyék a csoporton belüli hatékonyabb munkát, illetve a csoport vezetője számára a csoport jobb menedzselését.

A csoport tagjai elméleti és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket szereznek arról, hogyan kommunikáljanak úgy, hogy érdekeiket anélkül tudják érvényesíteni, hogy a másik fél legyőzésére törekednének, vagy hogy ezt a másik fél agressziónak élné meg.

A tréningen résztvevők megismerkednek azokkal az alapvetően tárgyalási - mégis a mindennapi munka során jól alkalmazható - technikákkal, amelyek nem a domi- nanciára, hanem a felek szükségleteinek feltárására és összehangolására épülnek, így biztosítva a résztvevő felek tartós elégedettségét.

A tréning során abban segítünk, hogy munkafeladatok közös megoldása és védett közegben végzett szituációs gyakorlatok során az interperszonális közeg fejlődjön, a kialakított szerepeken túl létrejöjjön a közös felelősség- vállalás, közös célkitűzés.


A Tréning fő célkitűzései:

• Az együttműködés dimenzióinak javítása, ezáltal a munkafolyamatok hatékonyságának javítása.

• A „nyer-nyer” típusú együttműködéssel a szervezeti teljesítmény növelése, a tulajdonosi szemlélet elsajátítása.

• Az egyéni és a csoportérdekek (tulajdonosi érdek) közötti kapcsolat feltárása, így az egymással szerepfeszültségben működő vállalati csoportok és egyének közötti konfliktuskezelésre és érdekegyeztetésre irányuló attitűd kialakítása.

• A csoporttagok különbözőségeinek feltárásával az ön és társismeret javítása, az egyéni erősségekre épülő szerepek meghatározásával, és a különbözőségek elfogadásával a személyiségtípusból eredő „hátrányok” „előnnyé” változtatása.
Részletek vissza...

© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap