TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
„Szoktasd magad hozzá, hogy más beszédére a legpontosabban
figyelj, szinte helyezd át magad a beszélő lelkébe.” (Marcus Aurelius)

Ha elolvassuk a fenti idézetet, szem- besülünk azzal, hogy már az ókorban is mekkora jelentőséget tulajdonítottak a különböző kommunikációs technikáknak, mint például a meghallgatási készség- nek, ami az üzenet megértésének az alapja.
Nyilvánvaló, hogy ugyanúgy oktattak szónoklattant, ahol a helyes beszédre és az emberek befolyásolásának művészetére tanították azokat, akiknek lehetősége volt tanulni.

A kommunikációs készségek persze ma is szinte minden munkakörben a hatékonyság feltételei, és e készségek fejlesztése önmagában már hozzájárul a vállalati ered- ményesség növeléséhez.

Minden speciális interperszonális készség alapját a kommu- nikációs technikák elsajátítása teremti meg, ezért elenged- hetetlen a munkatársak fejlesztési folyamatában.

A kommunikációs készségek fejlesztésének témaköreinek tárháza igen nagy, ezért érdemes a kommunikációs kész- ségeket is modulárisan fejleszteni.
Ahogy minden tréning esetében, most is azt ajánljuk fel Önöknek, hogy egy vállalati szükségletfelmérésre épült saját képzési programot dolgozunk ki, mert így biztosít- hatjuk azt, hogy a legrövidebb idő alatt az Önök számára leginkább fontos készségek elsajátítására kerül a hangsúly.

A modulárisan felépített kommunikációs technikák tréning- programban az alább ismertetett tréningeket ajánljuk Önöknek:
Általános (alapozó) kommunikációs készségfejlesztés I.
„Ha már részeik megvannak is,
dolgainknak gyakran hiányoznak az alapjai” (Diogenész Laertiosz)

A tréninget a készségfejlesztési trénin- gek alapozó tréningjének ajánljuk, ami ugyan már önmagában is segíti a személyes és csoport hatékonyságot, azonban emellett sok más készség- fejlesztési tréning alapja is, mint például a problémamegoldó, vagy a konfliktus- kezelő készséget fejlesztő tréning, ahol a már elsajátított kommunikációs techni- kákat alkalmazzuk.
A tréning során a résztvevők megismerkednek az általános kommunikációelmélettel, a kérdezéstechnika, az aktív hall- gatás technikáival, az egy és kétirányú kommunikáció sajá- tosságai és a kommunikáció szintjeinek, eszközrendsze- rének ismeretében kommunikációs készségüket a befolyá- solás készség fejlesztésének érdekében alkalmazzák.
A tréning során igyekszünk a szituációs gyakorlatokat a vállalat saját, valóságos példáira felépíteni, ami segít a tréningen tanultakat azonnal alkalmazhatóvá tenni.
A videós elemzések és személyes visszacsatolások segítsé- gével a résztvevők folyamatos visszacsatolást kapnak teljesítményükről, kommunikációs stílusukról, beszédkész- ségükről, és a tréning végén elkészítik saját SWOT analízisükre épülő fejlesztési tervüket.

Célja: A kommunikáció javításával, illetve a kommunikációs eszközrendszer fejlesztésével a befolyásolási készség, és az interperszonális kapcsolatok javítása, az együttműködés dimenzióinak fejlesztése, ezáltal mind az egyéni, mind a csoportszintű, illetve szervezeti hatékonyság növelése.

A tréning várható eredményei:

• A résztvevők megismerik a kommunikáció folyamatát, eszközeit, és zavaró tényezőit.
• Visszajelzést kapnak saját kommunikációs és interper- szonális készségeikről, fejlesztendő területeikről.
• Képesek lesznek a kommunikáció javítását szolgáló technikákat alkalmazni, és a kommunikációt, mint eszközt használni, hogy másokat eredményesen befolyásoljanak úgy, hogy a kommunikációban résztvevő felek elégedettek legyenek.
• A résztvevők megismerik a kommunikációs csatornákban rejlő lehetőségeket és azok sajátosságait, képesek lesznek azok használatára.

Részletek vissza...

Kommunikációs készségfejlesztés II.
„Van, hogy a hallgatás jobb a szónál, van, hogy a szó a hallgatásnál.” (Euripidész)

A kommunikációs készségfejlesztő tréning célja, hogy az alapozó tréningen érintett témakörökben a résztvevők jár- tasságot szerezzenek, majd készség- szintre emeljék a technikák alkalma- zását.
Ennek érdekében különböző munkaszi- tuációkat, kommunikációs illetve vita- helyzeteket generálunk, amelyben alkal- mazni tudják a meglévő elméleti tudást. (aktív hallgatás, kérdezéstechnika, meggyőzés, non verbális kommunikáció, kétirányú kommunikáció, érveléstechnika, stb.)
Videós visszacsatolásokkal és csoportos, célirányos szem- pontrendszer mentén történő visszajelzések segítségével a differenciált fejlesztést segítjük elő, amelyben nagy mér- tékben építünk a résztvevők aktivitására.

A tréningen új technikák megismerésére is sor kerül, azonban a hangsúly a gyakorlati alkalmazáson van. A cél- csoporttól függően a kommunikációban való felelősség- vállalást, a szervezeti információáramlást, illetve az asszertív kommunikáció témaköreit is érintjük.

A tréning célja: a kommunikációs eszközrendszer fejlesz- tésével a befolyásolási készség javítása, az interperszonális kapcsolatok javítása, a konfliktusok gyorsabb megoldása, ezáltal az egyéni és csoporthatékonyság növelése.
Részletek vissza...

Prezentációs készséget fejlesztő tréning
„Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.” (Arisztotelész)

Azt gondolnánk, egyszerű dolog gondo- latainkat röviden, tömören megfogal- mazni, és elmondani.
Ám gyakran lámpaláz tör ránk, amikor kiállunk akár csak 10-12 ember elé is, ő-zünk, tördeljük a kezünket, forgatjuk a tollat, nem szánunk elegendő figyelmet mindenkire, elveszítjük a fonalat, és emiatt akár bizonytalannak is tűnhetünk mondanivalónk tartalmát illetően.
Önnel még sose fordult elő az, hogy egy prezentáció során majdnem elaludt? Ugye nem szeretne így járni? Mert milyen hibákat követhetünk még el? Ha nagyon fontos valami számunkra, túl sokat akarunk átadni, és mondandónk szétfolyik, elkalandozunk. Ha szakmailag professzionálisnak akarunk tűnni, nem a hallgatóság által érthető nyelven fogalmazunk. Azokat, akikhez beszélünk, idegesíti az, ahogy a tábla elé állunk, vagy egyhelyben toporgunk, nem látják az apró betűket, nem vagyunk képesek arra koncentrálni, hogy mást írjunk oda, mint amint mondunk.
A hallgatóságot nem tudjuk lekötni, és a prezentáció végén a hallgatóság fele semmire nem emlékszik az egészből vagy éppenséggel nem arra emlékszik, mint amit mi kulcs- üzenetnek szántunk.

A tréning célja az, hogy ezen hibákat elkerülhessük, így a hallgatóság, akik számára bemutatjuk eredményeinket, ötleteinket, azt értse, amit szeretnénk, és azt meg is jegyezze, ezáltal személyes hatékonyságunk növekedjen.

Mit várhatunk a tréningtől?
• Megismerjük a sikeres prezentáció felépítését, eszköz- rendszerét és szabályait.
• Képesek leszünk egy adott témában különböző eszkö- zökkel egy színes, tömör 10-15 perces prezentációt levezetni úgy, hogy a hallgatóság érdeklődését fenntartsuk, és a prezentációt követően a hallgatóságban megmarad- janak a prezentáció kulcsüzenetei.
• Megismerjük saját erősségeinket, lehetőségeinket és korlátainkat.
Részletek vissza...

Asszertív kommunikáció, azaz érdekérvényesítés erőszakmentesen
„Minden érv közül a tekintélyen alapuló a leggyengébb.”
(Albertus Magnus)

Az asszertivitás, mint készség nem is olyan régen terjedt el Magyarországon, sok helyen erőszakmentes kommuniká- ciónak, vagy agresszió nélküli érdek- érvényesítésnek is nevezik.
Hogyan lehet úgy kommunikálnom, hogy elérjem a céljaimat, azt mondják rám, hogy agilis vagyok, de azt ne, hogy rámenős, vagy erőszakos?
Hogyan lehet úgy nemet mondanom, hogy ne sértsek meg másokat? Hogyan tudom kifejezni a problémáimat, gond- jaimat valakivel szemben úgy, hogy ne vegye támadásnak? Hogyan tudok valakit megkérni egy feladat elvégzésére úgy, hogy az ne legyen utasítás?
Ki az, akit ezek közül a kérdések közül egy sem fog- lalkoztat?


Nos, az asszertív kommunikáció egyszerűbb, mint hinnénk, ha az alapvető kommunikációs technikák birtokában vagyunk.
A tréning a Gordon-féle kommunikációs technikák ismere- tére épül, csakúgy, mint az aktív hallgatás, vagy más néven értő figyelem alkalmazása is.
A tréningen végigvesszük azokat az alaphelyzeteket, amikor szükség van az asszertív kommunikáció különböző mód- szereinek alkalmazására, majd a résztvevők által beazo- nosított munka- és élethelyzetekben gyakoroljuk.

A tréning eredményeképpen a résztvevők könnyebben kife- jezik szükségleteiket, adnak pozitív vagy negatív vissza- csatolást, tárnak fel problémákat, és konfrontálódnak anélkül, hogy ellenséges viszony alakulna ki kommunikációs partnerükkel, ezáltal eredményesebben érvényesítik érde- keiket a munka és az élet minden területén.

Részletek vissza...

Telefonos kommunikáció
„A lélek tükre a beszéd.” (Seneca)

A Telefonos kommunikációs tréning nem csak Call Center, vagy telefonos értéke- sítő munkatársak számára, de mindenki- nek ajánlott, akinek a munkaköréhez a telefonos kapcsolattartás is hozzátarto- zik.
A telefonos kommunikáció tréning előtt nem szükséges részt venni kommuni- kációs alaptréningen.
A tréning célja az alapvető kommunikációs és telefonos kommunikációs ismeretek elsajátítása, amely a munkakör betöltésének elengedhetetlen feltétele.
A tréningen a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az alap kommunikációs technikákban, emellett a képzés fontos részét képezik a kifejezetten telefonos kom- munikáció eszközei.
Mivel a telefonos kommunikációban nagy szerepe van a különböző ügyfelek kezelésének, a tréning érinti a "nehéz" ügyfelekkel szemben alkalmazott technikákat is.
Részletek vissza...

Ügyfélközpontú kommunikáció
„A helytelen kifejezés nemcsak önmagában hibás,
hanem rossz hatással van a lelkekre is” (Platón)

A klasszikus ügyfélszolgálat szerepe az elmúlt 5-6 évben jelentős változáson ment keresztül.
A profitorientált szolgáltató vállalatok többsége időben felismerte, hogy az ügyfelek megtartása a jövőbeli sikerek záloga, és a versenyképesség kulcsa. Ezért különös gondot kell fordítani az ügyfelek elégedettségére, a megfelelő kommunikációra, a problémák gyors, szakszerű megol- dására, az ügyfelek igényeihez igazodó szolgáltatások nyújtására, hiszen a szolgáltatóiparban ez a termék része, amit az ügyfél megvásárol.

Másik tény, ami miatt az e területen dolgozó munkatársak szerepe felértékelődött, hogy az ügyfélszolgálatok értéke- sítési csatornaként is funkcionálnak, hiszen direkt kapcsolatban vannak, közvetlenül érintkeznek a szolgálta- tást igénybevevő ügyfelekkel.
A munkatársak képviselik a céget, feladatuk a cég iránti bizalom, illetve a cég presztizsének, piaci pozitív meg- ítélésének növelése, még akkor is, ha nehéz ügyfelekkel, vagy problémás szituációkkal találkoznak.

Ezért különösen fontos a megfelelő kommunikációs stílus alkalmazása, az ügyfelek számára elégedettséget ered- ményező információáramlás biztosítása.

Az ügyfélközpontú kommunikációs tréning során az ügyfélszolgálati munkatársak e készségüket fejlesztik elméleti és gyakorlati ismereteket szerezve a kommu- nikáció, kérdezéstechnika, telefonos és személyes kommunikáció, problémakezelés témaköreit felölelve.

A tréning célja:

Az ügyfelekkel direkt kapcsolatban lévő munkatársak kommunikációs készségeinek javítása, amely hozzájárul az ügyfelek elégedettségéhez.
Olyan kommunikációs technikák elsajátítása, amelyek segítik a kommunikációs hibák kiküszöbölését, és az ügyfelek igényeire épülő szolgáltatások értékesítését, problémáik magas színvonalon történő kezelését.

Részletek vissza...

Tárgyalástechnika tréning

Tárgyalástechnika beszerzők részére© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap