TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK

Vezetői alapismeretek
„Mit ér a bölcs, ha önmagáról mit se tud?” (Lukianosz)

A vezetői alapismeretek tréning azokat az alapvető interperszonális készségeket fejleszti, amely minden vezetői szinten szükségesek az eredményes munkához. Célja főként a megfelelő vezetői attitűd formálása, és egy alapfokú vezetéstudo- mányi háttérelmélet elsajátítása, ezen keresztül, mint minden vezetői tréning- nek, a vezetői eredményesség és a szervezeti hatékonyság növelése.
A tréning legfontosabb üzenete az, hogy a résztvevők önis-mereti modulokon keresztül saját erősségeiket és fejlesz- tendő területeiket beazonosítsák, felismerjék azt, hogy hatékony-ságuk növelése érdekében erőfeszítéseket kell tenniük, azaz változtatniuk kell eddigi gyakorlatukon, megszokott rutinjukon, ami a legnehezebb vállalkozás, azonban a fejlődés alapkritériuma.
A tréning minden esetben a meglévő ismeretekre és a szervezeti szükségletekre épül, azonban mindenképp érinti a következő témaköröket:


• Vezetői irányzatok
• Motivációelméletek
• Érték – elvárások – magatartás kapcsolata
• Stratégiai akció és folyamattervezés
• Ön és társismeret
• Visszajelzés, vezetői kommunikáció
• Menedzselés kontra irányítás
Részletek vissza...

Vezetői illetve funkciók közötti team-építő, és együttműködést fejlesztő tréning
„A részek természetével
összhangban van az egészé.” (Basilius)

Egy vállalaton belül a szervezeti teljesít- mény nagymértékben függ attól is, hogy a munkatársak között milyen a kapcsolat, és az együttműködés, a munkacsoport tagjai mennyire fogadják el egymás munkastílusát illetve személyiségéhez kötődő tulajdonságait.

Az együttműködés nagymértékben nö- velhető akkor, ha a munkacsoportban dolgozó kollégák felismerik a különbözőségekben rejlő lehetőségeket, a „több szem nemcsak többet lát, de más szemszögből lát” elv érvé- nyesülését a gyakorlatban, és az egymás különböző szemé- lyiségjegyeiből adódó szerepmegosztást érvényesíteni is képesek a mindennapi együttműködés során. Ennek a hatékonyság növelését célzó együttműködésnek az alapja egymás megismerése, és elfogadása, az erősségek és fejlesztendő területek feltárása, a vezetői és csapatszerepek meghatározása, és az erősségekre épülő szerepvállalás támogatása.

Az együttműködés akkor lehet tartós, ha a „diagnózist” követően a csoporttagok készségeket szerezzenek az együttműködés, a kommunikáció „mikéntjéről” is, amelynek alapja az asszertív és minden résztvevő részéről nyílt kom- munikáció valamint az egyéni és csoportérdekek összehan- golására való törekvés.

A tréning során a résztvevők saját élményt szereznek az együttműködés előnyeiről, hogy szemléletük, készségeik jobban lehetővé tegyék a csoporton belüli hatékonyabb munkát, illetve a csoport vezetője számára a csoport jobb menedzselését.

A csoport tagjai elméleti és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket szereznek arról, hogyan kommunikáljanak úgy, hogy érdekeiket anélkül tudják érvényesíteni, hogy a másik fél legyőzésére törekednének, vagy hogy ezt a másik fél agressziónak élné meg.

A tréningen résztvevők megismerkednek azokkal az alapvetően tárgyalási - mégis a mindennapi munka során jól alkalmazható - technikákkal, amelyek nem a domi- nanciára, hanem a felek szükségleteinek feltárására és összehangolására épülnek, így biztosítva a résztvevő felek tartós elégedettségét.

A tréning során abban segítünk, hogy munkafeladatok közös megoldása és védett közegben végzett szituációs gyakorlatok során az interperszonális közeg fejlődjön, a kialakított szerepeken túl létrejöjjön a közös felelősség- vállalás, közös célkitűzés.


A Tréning fő célkitűzései:

• Az együttműködés dimenzióinak javítása, ezáltal a munkafolyamatok hatékonyságának javítása.

• A „nyer-nyer” típusú együttműködéssel a szervezeti teljesítmény növelése, a tulajdonosi szemlélet elsajátítása.

• Az egyéni és a csoportérdekek (tulajdonosi érdek) közötti kapcsolat feltárása, így az egymással szerepfeszültségben működő vállalati csoportok és egyének közötti konfliktuskezelésre és érdekegyeztetésre irányuló attitűd kialakítása.

• A csoporttagok különbözőségeinek feltárásával az ön és társismeret javítása, az egyéni erősségekre épülő szerepek meghatározásával, és a különbözőségek elfogadásával a személyiségtípusból eredő „hátrányok” „előnnyé” változtatása.
Részletek vissza...

Vezetői hatékonyságnövelés
„A műveltség megszerzéséhez három dologra van szükség:
természeti adottságra, tanulásra, és gyakorlásra.” (Arisztotelész)

Arisztotelész mondását lefordíthatjuk a vezetési tudásra is. Eszerint nem elegendő, ha rendelkezünk bizonyos adottságokkal a vezetés területén, szük- ség van a folyamatos tanulásra, új elmé- letek, technikák elsajátítására, és azok begyakorlására is!

A vezetői hatékonyságnövelő tréning- modul már a vezetői ismeretek alapjai tréningmodul isme- reteire épít, és leginkább a vezetéshez nélkülözhetetlen készségek fejlesztésére összpontosít, mint amilyen az Időmenedzsment, a Prioritások kezelésének képessége, a Delegálás művészete, a Hatékony értekezletvezetés technikája.

A modul a szervezeti szükségletek tükrében tartalmazza a szükséges Vezetői szerepeket, és a szerepekhez társuló kompetenciák megismerését, valamint a következő tré- ningen részletesen tárgyalt Helyzetfüggő vezetés alapjait.

A résztvevők továbbá saját élményű gyakorlatok során tapasztalják meg a Szervezeti kommunikáció sajátosságait és fontosságát, ezen belül a vezetők felelősségét a közös sikerben, attitűdformáló gyakorlatok feldolgozása során az Együttműködő illetve versengő magatartásformák előnye- iről és veszélyeiről tanulnak.

A Vezetői döntési módszerek ismerete a napi munkavég- zéshez elengedhetetlen, ezért ebből a programból sem hagyható ki.
Részletek vissza...

Vezetői HR eszközök
„Tudnunk kell mi az, amiről elmélkedünk, mert különben okvetlenül
teljesen elhibázzuk a dolgot.” (Platón)

Előfordult-e már olyan, hogy a HR szervezet a vezetők támogatására új rendszert vezetett be, de a vonalbeli vezetők nemhogy örültek volna, de úgy érezték, egy púpot raktak a hátukra?

Az Önök szervezetében is volt arra példa, hogy a vezető alkalmazza ugyan az előírt HR folyamatot, mondjuk a kiválasztás- ban, de úgy érzi közben, hogy semmi értelme sincs?

Hogyan is mondhatnánk elismerést valamiről, amihez nem értünk, nem tudjuk miért jó ez nekünk, és úgy érezhetjük emiatt, hogy korlátok közé vagyunk szorítva?

A tréning célja ez esetben is a vezetői ismeretek bővítésével, készségek fejlesztésével a vezetői eredmé- nyesség növelése, a szervezeti hatékonyság növelése.

A tréningnek nem célja az elemek részletes, mély bemu- tatása, hiszen a például a teljesítményértékelésre való felkészítő tréning önmagában 2-3 napot vesz igénybe, és az interjútechnikák tréning is különálló tréningként rendelhető.

A tréning célja a modern vezetői HR eszközök rendszerbe foglalása, megismerése, hogy alkalmazásuk ne plusz teherként nehezedjen a vezetőkre, hanem támogassa munkájukat.

Részletek vissza...
Vezetői stílusok, eredményesség
„Légy szigorú, de szelíd is, ha kívánja szükség,
nem hiba, hogyha a bölcs az idővel váltja szokásait.” (Cato)

Ahogy már említettük, a vezetés egy külön szakma. Mennyi ideig tart egy új szakma elsa- játítása?
Azt természetesnek tartjuk, hogy nem lesz valakiből két-három nap alatt masszőr, vagy varrónő, esetleg cipész, mégis gyakran találkozunk olyan elvá- rással, hogy 2-3 nap alatt faragjunk profi vezetőt valakiből.

Nyilvánvaló, hogy ez lehetetlen vállalkozás lenne, ezért a vezetőképzésre is hosszabb időt, több elméleti és főként gyakorlati tanulásra lehetőséget adó képzési modult kell szánni.
Az alapképzésre épülő vezetői stílusok és vezetői ered- ményesség tréningen a résztvevők olyan kompetenciáikat fejlesztik, amelyeknek a hiánya gyakran vezet kudarchoz, a napi munka során.

Hiszen a Vezető sikerének a kulcsa olyan további készsé- geiben rejlik, mint amilyen a befolyásolás, a konfliktus- kezelés, a problémamegoldás, vagy a csapatépítés, tárgyalástechnika.

A tréning a fenti készségek fejlesztésén túl foglalkozik még a különböző Vezetői stílusokkal és vezetői irányzatokkal (modellekkel) is, és épít a résztvevők önismeretére, gyakorlati tapasztalataira is.
Részletek vissza...

Vezetői tréningjeink

© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap